thiết kế lập trình web ứng dụng Tazto - Mạng xã hội lĩnh vực xây dựng

TAZTO
TAZTO
Thông tin chi tiết dự án

Panpic thiết kế web ứng dụng Tazto, mạng xã hội lĩnh vực xây dựng

  • Phân tích website
  • Thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu
  • Lập trình tích hợp Front-end
  • Lập trình tích hợp quản lý nội dung Back-end

Website như một mạng xã hội về lĩnh vực xây dựng, bạn cần sửa chữa nhà, thiết kế xây dựng nhà, tìm nhà thầu, ..vv

PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap CSS
Team: 3
Deadlline: 7-9 weeks