Phần mềm web app

Lập trình phần mềm web app là phần mềm được lập trình và chạy trên nền tảng website tức phần mềm chạy online trực tuyến trên mạng. Ví dụ như các phần mềm kế toán, quản lý bán hàng, quản lý một tác vụ nào đó được tích hợp vào website. Danh sách các phần mềm web app được lập trình bởi PANPIC