Thiết kế web doanh nghiệp MP Co.,Ltd

MP CO.,LTD
MP CO.,LTD
Thông tin chi tiết dự án

THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP MP CO.,LTD

Panpic thiết kế web doanh nghiệp MP Co.,Ltd

https://mpcovn.com

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 3 thành viên:
Giao diện quản lý & Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Back-end
Thiết kế: 1 web designer
Convert html: 1 front-end
Thời gian hoàn thành: 7 tuần