TESTIMONIAL BY MINHPHARMA

Rating: Very good. Panpic’s service is very good of desingning, for the maintaining the website … Panpic’s supporters are also very good and excellent

Nam:       Ms Quynh
Position: Product manager
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PTTM MINH QUANG MINH
Website: minhpharma.com

Thư phản hồi đánh giá tin nhiệm dịnh vụ thiết kế web của Panpic từ công ty Minh Pharma

Testimonial by MinhPharma
Thư cảm nhận của khách hàng dịch vụ thiết kế web - ảnh PANPIC