Thiết kế web landing page

Thiết kế web landing page giới thiệu dịch vụ giới thiệu sản phẩm Landing page: là một trang web(One page) giới thiệu sản phẩm hoặc giới thiệu dịch vụ. Đây là công cụ hiệu quả, dễ dàng giúp người dùng định hình sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, đi đến giao dịch và sử dụng