Hướng dẫn backup dữ liệu website trên hosting cpanel

Hướng dẫn cách backup dữ liệu website trên hosting cpanel

HƯỚNG DẪN CÁCH BACKUP DỮ LIỆU WEBSITE TRÊN HOSTING CPANEL Bước 1) Đăng nhập vào hosting cpanel Khi sử dụng Host share bạn sẽ được nhà cung cấp gửi thông tin quản lý hosting cpanel với đường dẫn như sau: http://your-website.com/cpanel (đường dẫn cho loại host share, với Server riêng hoặc VPS sẽ có đường