chatgpt

ChatGPT là một biến thể của GPT (Generative Pre-trained Transformer), một kiến trúc mô hình học máy của OpenAI. Cụ thể, GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) là một phiên bản mới nhất và lớn nhất của GPT.

GPT-3 được đào tạo để thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm việc hiểu và tạo văn bản. "ChatGPT" là cách mô tả mô hình GPT khi nó được sử dụng chủ yếu cho ứng dụng trò chuyện hoặc tương tác người-máy thông qua văn bản. Nó có khả năng tạo ra văn bản một cách có ý nghĩa và hợp lý, giúp nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng trò chuyện, hỗ trợ người dùng, trả lời câu hỏi, và nhiều hơn nữa.