Thiết kế web doanh nghiệp MP Co.,Ltd

Panpic thiết kế web doanh nghiệp MP Co.,Ltd

http://mpcovn.com

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 2 thành viên:
Giao diện quản lý & Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Back-end
Thiết kế & slide html: 1 Web Desginer
Thời gian hoàn thành: 3 tuần

PROJECT DETAIL

  • Category:
  • Date: 18 Tháng Tám 2014
VISIT PROJECT

TAGS