thiet ke web ban hang online

Thiết kế web thương mại điện tử cho frys.vn

Panpic thiết kế web bán hàng trực tuyến cho frys.vn thuộc công ty TNHH Dịch Vụ Dương Gia Pháp

http://frys.vn

thiet ke web ban hang online

Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL
Nhóm xây dựng 3 thành viên:
Giao diện quản lý: 1 PHP Developer Back-end
Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Front-end
Giao diện html: 1 Web Desginer
Thời gian hoàn thành: 3 tuần