lap tirnh web app

Lập trình web app

1. Web app là gì ? Web app – web ứng dụng là một phần mềm chạy trên nền tảng web thay vì phải cài đặt trên máy tính pc hay là một ứng dụng, chức năng được tích hợp vào website để giải quyết một hoặc nhiều tác vụ công việc khác nhau. 2.